วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงงาน : สบู่สมุนไพรหลักการและเหตุผล
สบู่คือ ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ทุกวันเราอาบน้ำต้องใช้สบู่เพื่อการขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย ปัจจุบันสบู่มีมากมายหลายชนิดให้เราเลือกใช้ ตามความเหมาะสมและความชอบของแต่ละบุคคล บางชนิดก็ผสมสมุนไพร บางชนิดก็ผสมสารเคมี เช่น Triclocarban เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งผู้ใช้บางรายอาจเกิดอาการแพ้สารเคมี หากใช้บ่อยเกินไป สบู่เกิดจากการทำปฏิกิริยาเคมีของส่วนผสมพื้นฐาน คือน้ำด่าง (โซเดียมไฮดรอกไซด์) กับน้ำมัน ซึ่งจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ก็ได้ ปฏิกิริยาเคมีเช่นนี้เรียกว่า Saponification ซึ่งจะได้ของแข็งลื่นมีฟอง เป็นส่วนผสมของสบู่ 5 ส่วนและกลีเซอรีน 1 ส่วน ในโรงงานอุตสาหกรรมได้สกัดเอากลีเซอรีนออกไป เราจึงได้ใช้เนื้อสบู่ล้วนๆ หรือมีส่วนผสมของกลีเซอรีนเพียงเล็กน้อย ส่วนการผลิตสบู่ธรรมชาติ เป็นกระบวนการผลิตแบบเย็น ซึ่งสารสกัดกลีเซอรีนยังคงมีอยู่ในเนื้อสบู่ ทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นเมื่อใช้สบู่ชนิดนี้

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บรรณานุกรม


บรรณานุกรม
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลมาจากเว็บไซด์ ต่าง ๆ เกี่ยวกับสบู่สมุนไพร

เครื่องมือที่ใช้


เครื่องมือที่ใช้

1. แบบสอบถาม
2. การสังเกตุพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค
การวิเคราะห์ SWOT

S = Strengths จุดแข็ง
1. สินค้าเป็นสมุนไพรจึงไม่มีอันตรายแก่ผู้บริโภค
2. ผู้ผลิตมีความรู้ในเรื่องสมุนไพร
3. ต้นทุนในการผลิตไม่ต้องใช้ทุนจำนวนมาก

W =  Weaknesses จุดอ่อน
1. การประชาสัมพันธ์มีไม่มากจึงไม่เป็นที่รู้จัก
2. ผู้ผลิตไม่สามารถที่จะผลิตสบู่สมุนไพรได้ครบทุกชนิด

O = Opportunities โอกาส
1. สมุนไพรมีหลากหลายชนิดทีสามารถนำมาผลิตสบู่สมุนไพรได้
2. แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะใช้สบู่สมุนไพรมีสูงขึ้นเพราะไม่เป็นอันตราย

T = Treats อุปสรรค
1. ปัญหาทาการเมืองมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค
2. มีคู่แข่งทางการค้าสูง

วงจร PDCA
วงจร PDCA จะประกอบด้วย
- การเขียนแผนงาน (Plan)
- การนำแผนงานไปปฏิบัติ (Do)
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check)
- การแก้ไขข้อบกพร่อง (Act)
Plan หมายถึง การวางแผนการดำเนินงาน
  • ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย 
  • การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน การจัดอันดับความสำคัญของเป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ 
  • การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
Do หมายถึง การดำเนินการตามแผน
  • อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับการดำเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการดำเนินการ (เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจำนงขอรับนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย) และมีผลของการดำเนินการ (เช่น จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี)
Check หมายถึง การประเมินแผน
  • อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
  • โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทำได้เอง โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน
Act หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน
  • อาจประกอบด้วย การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่า มีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการในปีต่อไป
นวัตกรรม
     นวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวหน้า ที่อุดมด้วยวิตามิน และน้ำแร่จากทะเลลึก ช่วยป้องกันรังสี UVA และ UVB ปรับผิวของคุณ ให้เกิดความสมดุลแข็งแรง ดูดซับความมัน โดยไม่สูญเสียน้ำหล่อเลี้ยง ป้องกันการเกิดสิว ริ้วรอยตื้นขึ้น ผิวหน้าคุณจะค่อยๆ ขาวขึ้น ดูสดใสเป็นธรรมชาติ ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ ปราศจากวัตถุกันเสีย Ingredients: Aloe Vera Extract, Green Tea Extract, Chitosan, Deep Sea Mineral Water Net Content: 25 ml. ซึ่งจะมีการปรับปรุงแก้ไขการผลิตในอนาคต

ที่ปรึกษาโครงงาน


ที่ปรึกษาโครงงาน
                อาจารย์  น้ำค้าง   อุ่นแก้ว

ผู้รับผิดชอบโครงงาน


ผู้รับผิดชอบโครงงาน
                1.นายวันชัย   หาหระสัง
                2.น.ส.ปิยะพร  เพชรพรรณ์